TITULACIÓNS CON ACCESO DIRECTO

Licenciados en Dereito, en Ciencias Políticas, Económicas e Comerciais, en Ciencias Empresariais, en Administración e Dirección de Empresas, en Arquitectura, en Ciencias Químicas, Diplomados en Ciencias Empresariais, Profesores Mercantís, Procuradores dos Tribunais de Xustiza, Enxeñeiros Agrónomos, Enxeñeiros de Montes, Veterinarios, Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, Axudantes de Montes, Enxeñeiros Técnicos Forestais, Arquitectos Técnicos, Graduados Sociais e Diplomados en Relacións Laborais, Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas, Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, Enxeñeiros Industriais e Enxeñeiros Técnicos Industriais, Enxeñeiros de Minas, Licenciados en Xeografía e Historia, Licenciados en Ciencias Físicas, Graduados en Finanzas e Contabilidade, Enxeñeiros Técnicos en Topografía, Enxeñeiros en Informática, Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación, Licenciados en Psicoloxía, Enxeñeiros Técnicos Navais, Licenciados en Filosofía, Licenciados en Ciencias da Educación, Diplomados en Empresas e Actividades Turísticas, Diplomados en Xestión Comercial e Mercadotecnia, Enxeñeiros Técnicos en Explotación de Minas, Diplomados en Matemáticas, Licenciados en Matemáticas, Enxeñeiros Técnicos en Informática de Xestión, Diplomados en Xestión e Administración Pública, Licenciados en Investigación e Técnicas de Mercado, Grao en Enxeñaría da Edificación, Grao en Dirección e Creación de Empresas, Licenciados en Filosofía e Letras, Licenciados en Sociología, Enxeñeiros Químicos, Licenciados en Pedagoxía, Licenciados en Ciencias Ambientais, Licenciados en Psicopedagoxía, Diplomados en Maxisterio, Licenciados en Ciencias Biolóxicas, Licenciados en Filoloxía, Diplomados en Informática, Grao en Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas, Enxeñeiros de Telecomunicación, Enxeñeiros Técnicos en Deseño Industrial, Enxeñeiros Técnicos en Informática de Sistemas, Licenciados en Mariña Civil, Licenciados en Ciencias Xeolóxicas, Licenciados en Documentación, Grao en Enxeñaría de Materiais, Grao en Admón. de Empresas e Xestión da Innovación, Grao en Ciencia e Tecnoloxía da Edificación, Grao en Comercio, Grao en Dirección de Empresas, Graduado en Ciencias Audiovisuais, Licenciados en Antropoloxía e Licenciados en Humanidades.

 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

 • Solicitude por duplicado do modelo oficial.
 • Formulario de datos profesionais.
 • Domiciliación bancaria. Formulario SAIBA.
 • Fotocopia simple de DNI.
 • Fotocopia do título ou na súa falta, certificación académica e xustificante de abonar as taxas para a expedición do título que se fai constar no anverso.
 • Dúas fotografías tamaño carné e unha en formato dixital JPG.
 • Certificado de antecedentes penais.
 • Ficheiro datos para LOPD.

 

REQUISITOS ECONÓMICOS

 • Cota entrada: 750 € Ingreso na conta de COAFGA: ES98-2080-0091-76-3040010385, indicando nome, apelidos e concepto.
 • Cota trimestral practicando  100 €.
 • Cota trimestral non practicando 50 €.

 

Formulario de colexiación