O máximo órgano da estrutura colexial é a Xunta de Goberno, composta por un presidente, tres vicepresidentes, un secretario, un tesoureiro, un contable censor e seis vocais.

Junta de Gobierno

 

RELACION MEMBROS XUNTA DE GOBERNO

Presidente: D. Martín Bermúdez de la Puente González del Valle

Vicep. 1º: Dna. Mª Carmen Lavandeira Rábade

Vicep. 2º: D. Antonio José Maigler Ropa

Vicep. 3º: D. Félix Galocha López

Secretario: Dna. Teresa Suárez Agrasar

Tesoureiro: Dna. Mª Teresa Ferreiro Castro

Cont. Censor: Dna. Mª del Carmen Zaldívar Touriñán

Vogal 1º: Dna. Mª Carmen Peleteiro Gallego

Vogal 2º: D. José Fernández González

Vogal 3º: Dna. Mª Celeste Nieto García

Vogal 4º: D. Jesús Iglesias Casas

Vogal 5º: D. Juan Medina Rodríguez

Vogal 6º: Dna. Teresa Teijeiro Fernández