De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos clientes e/ou usuarios da presente páxina web.

1 - Responsable de tratamento dos datos

COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA
RÚA JUAN FLOREZ, 49 2º DEREITA - 15004 A Coruña (A Coruña)
coafga@coafga.org.

2 - DPO

O delegado de Protección de Datos de COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL co que poderá contactar en coafga@coafga.org.

3 - Finalidade do tratamento, legitimación e prazo de conservación

COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

SERVIZO DE ATENCIÓN Ao USUARIO A través DO FORMULARIO DE CONTACTO E/Ou ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.

Legitimación: existe un interese lexítimo por ambas as partes para a resolución de solicitudes ou consultas.

En caso de reclamacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos, a legitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.

Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

XESTIONAR O REXISTRO COMO USUARIO DA WEB

Finalidade de tratamento: No caso de que decida rexistrarse como usuario da web, necesitaremos tratar os seus datos para identificarlle como usuario e darlle acceso aos beneficios que obtén pola súa condición de usuario rexistrado.

Legitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo seu consentimento.

Prazo de conservación: ata que decida dar de baixa o usuario. Pode consultar como cancelar a súa conta de usuario no apartado "5. Dereitos".

PARA CUMPRIR CO CONTRATO DE COMPRAVENDA DE SERVIZOS

Finalidade de tratamento: prestar o servizo a través da páxina web.

Legitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo interese lexítimo que supón o propio contrato de prestación de servizos.

Consideramos que temos un interese lexítimo para detectar e previr posibles fraudes ao usar a plataforma, ao realizar compras ou xestionar devolucións.

Prazo de conservación: durante o tempo necesario para xestionar a compra, incluíndo posibles devolucións, queixas ou reclamacións asociadas á compra.

Conservaremos ademais, os datos estritamente necesarios para cumprir coas obrigacións administrativas derivadas da compra.

SE DESEXA REMITIRNOS O seu CURRÍCULO

Finalidade de tratamento: utilizaremos os datos para facerlle participar nos posibles procesos de selección de COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA.

No caso de que a súa candidatura axústese a algunha das nosas vacantes, porémonos en contacto con vostede para fixar unha entrevista persoal.

Legitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao marcar a casa "Lin e acepto a Política de Privacidade".

Prazo de conservación: conservaremos os datos asociados ao seu currículo durante 1 ano. Unha vez transcorrido ese prazo, procederemos á destrución dos mesmos.

4 - Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a tercereos, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

5 - Política de cookies

Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

6 - Dereitos

Por último, informar os seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a oporse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidad dos datos.
  • Dereito á retirada do seu consentimento.

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: coafga@coafga.org.

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

  • Sede electrónica: www.aepd.es
  • Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
  • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

7 - Medidas de seguridade

COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Información básica sobre Protección de Datos persoais

RESPONSABLE DE TRATAMENTO COLEXIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE LEIRAS DE GALICIA
FINALIDADE DO TRATAMENTO Dar resposta á solicitude que nos expón a través do presente formulario de contacto
LEGITIMACIÓN O seu consentimento.
DESTINATARIOS Non se cederán os seus datos a terceiros.
EXERCICIO DEREITOS PROTECCIÓN DE DATOS

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación e solicitar a supresión dos seus datos solicitándoo vía mail en: coafga@coafga.org.

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

INFORMACIÓN AVANZADA Pode consultar información avanzada sobre o tratamento dos seus datos na ligazón: Protección de datos.