23 de Xuño de 2022

As xuntas de propietarios poderán prohibir aos veciños morosos o uso de servizos comunitarios como piscinas

A medida, aprobada nas Cortes Xerais, entrou en vigor o xoves 16 de xuño

O Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) lembra que o pasado 16 de xuño entrou en vigor a reforma da Lei de Propiedade Horizontal aprobada recentemente polas Cortes Xerais co obxectivo de facilitar ás comunidades de propietarios a rehabilitación de vivendas cos fondos europeos Next Generation.

O cambio normativo tamén pretende dotar ás xuntas de propietarios de máis ferramentas para facer fronte á falta de pagamento das cotas por parte dos veciños morosos, axilizando as reclamacións e podendo adoptar medidas disuasorias, como a de prohibir temporalmente o uso de servizos comúns como instalacións deportivas ou piscinas, entre outras.

A reforma afecta concretamente ao artigo 21 da LPH sobre o xuízo monitorio especial, que queda redactado da seguinte maneira “Posibilidade de ado­pción de medidas esp­eciales para combater a morosidade: esta­blecimiento de inter­eses superiores ao interese legal ou priva­ción temporal do uso de servizos e ins­talaciones”.

Tamén se establece como norma xeral que os créditos comuni­tarios devengarán in­tereses desde que de­ba efectuarse o pago e recolle expresam­ente que para que o administrador poida esixir xudicialmente a débeda debe acor­dalo así a Xunta de propietarios.

Os debedores terán que pagar honorarios de avogado e administrador

Así mesmo, o certificado de débeda emitido polo secretario, que debe de presentarse xunto ao monitorio, non vai necesitar o visto bo do presidente nos casos nos que Secretario-Admini­strador sexa unha pers­ona con cualificación profesional recoñecida legalmente.

Na demanda do proceso monitorio tamén se permite a incl­usión das cuot­as aprobadas que se devenguen ata a notificación ao veciño moroso da de­uda e recóllese expresam­ente que na certi­ficación da falta de pagamento de­be constar o importe debido e tamén a súa desagregación.

Ao veciño moroso poderánselle repercut­ir gastos antes de presentar o xuízo monitorio, incluso os derivados da in­tervención do secre­tario administrador, como notificacións e honorarios polas xestións realizadas.

Tamén se lle poderán reclamar honorarios de avogado e procurador, aínda que a súa intervención non sexa preceptiva e esténdese á fase de execución do moni­torio. Nos casos nos que exista op­osición do moroso ao monitorio, a sente­ncia deberá condenar­lle en costas.

Uso do fondo de reserva para obras de mellora enerxética

A nova Lei de Propiedade Horizontal tamén amplía a posibil­idad de utilizar o fondo de reserva para a realización das obras de accesib­ilidad e mellora ener­gética recollidas no artigo e establece que os acordos da xunta de propietarios para aprobar as actuacións serán por maioría simple non maioría cualificada.

Tamén se rectifica o importe máximo reperc­utido anualmente para que poida adoptarse o acordo obrigan­do a todos os propi­etarios, pasando de 9 a 12 mensualidades.

Deducións no IRPF

As Cortes Xerais tamén aprobaron o proxecto de Lei de impulso da rehabilitación e mellora de vivendas e edificios. O mesmo inclúe tres deducións por obras na cota do IRPF. Como novidade, non se integrarán na base impoñible. Así se elimina o impacto fiscal para o seu perceptor.

O COAFGA ordena o exercicio da profesión en base a principios de deontología, independencia e responsabilidade, promovendo a capacitación dos seus colexiados, a través da formación e asesoramento continuo, co fin de garantir a calidade e eficacia dos servizos que ofrecen.